Termeni și condiții

Prezenții Termeni și Condiții reprezintă acordul dumneavoastră („Restaurantul”) în vederea încheierii unui acord contractual „Contractul” în vederea implementării și utilizării aplicației Bili, administrată de către Societatea:
SC Bili Pay SRL, cu sediul social la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, scara 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. CIF 44789292, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului nr. J40/14587/2021, reprezentată legal prin Administrator Daniel Popa, denumită în continuare ”BiliPay” sau ”Dezvoltatorul”,
În cele de urmează, Dezvoltatorul și Restaurantul sunt denumiţi în continuare colectiv „Părţile” şi individual „Partea”.
Având în vedere că:
(A) Dezvoltatorul a creat și deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra unei aplicații pentru industria restaurantelor, denumită „BiliPay” sau „Bili” (”Aplicația”),
(B) Dezvoltatorul dorește să implementeze aplicația pe scară largă în industria HORECA din România, iar
(C) Părțile sunt profund dedicate pentru a coopera în vederea îmbunătățirii și simplificării proceselor industriei HORECA prin intermediul Aplicației
(D) Restaurantul dorește să implementeze o soluție de digitalizare și partajare a soluțiilor de plată ale notelor de consum.

PRIN URMARE, PĂRŢILE CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1.1. Serviciile. Dezvoltatorul va oferi accesul integrat al Restaurantului la funcțiile oferite de aplicația Bili (colectiv denumite în cele ce urmează ”Serviciile”):

  • Funcția de achitare simplificată și partajată a unei note de plată comune de către fiecare client individual;
  • Funcția de vizualizare digitală a Meniului și a oricăror altor instrucțiuni & regulamente ale restaurantului;

1.2. Prestarea Serviciilor. În cadrul prestării Serviciilor, Dezvoltatorul se obligă față de Restaurant:
a) să acţioneze cu diligenţa unui prestator de servicii prudent şi diligent în îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale contractuale şi în prestarea tuturor Serviciilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Contract;
b) să furnizeze Echipamentele și Instrucțiunile necesare implementării Aplicației și să asigure funcționarea în condiții optime a funcțiilor Aplicației;
c) să remedieze în termen de maxim 5 zile orice deficiență a funcționării Aplicației; în situații excepționale, orice deficiențe vor fi remediate în termen de maxim 15 zile, cu anunțarea în termen de 3 zile a Restaurantului despre situația excepțională respectivă;
d) să pună la dispoziția Restaurantului toate informațiile și să îi acorde un sprijin efectiv în integrarea Aplicației cu sistemul software al Restaurantului;
e) să colaboreze cu bună-credință cu Restaurantul în executarea obligațiilor contractuale și să respecte legislația aplicabilă în ceea ce privește prestarea Serviciilor;
f) Să pună la dispoziția Restaurantului toate produsele necesare implementării și promovării Bili.
1.3. Restaurantul are următoarele obligații:
a) Să promoveze Aplicația în cadrul locației și să depună toate diligențele pentru ca Bili să devină un mijloc efectiv și util de plată.
b) Să colaboreze cu Dezvoltatorul în vederea asigurării funcționalității depline a funcției de plată;
c) Să realizeze interconectarea și integrarea Aplicației cu sistemul software propriu integrat în cadrul să depună toate diligențele necesare pentru e remedia orice deficiență ivită în acest proces;
d) Părțile își asumă obligația reciprocă de a respecta, proteja și de a se abține de la orice încălcare a drepturilor distincte de proprietate intelectuală ale fiecărei Părți;
e) Restaurantul își asumă în mod expres că va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor comunicate de către Dezvoltator, în acord cu cele ce convenite în secțiunea privind confidențialitatea datelor personale;
f) Să acționeze cu bună-credință și să respecte toate obligațiile contractuale asumate față de Dezvoltator;

Articolul 2 –DURATA CONTRACTULUI ȘI CARACTERUL GRATUIT AL FURNIZĂRII SERVICIILOR
2.1 Dezvoltatorul nu va percepe Restaurantului niciun cost aferent implementării și utilizării Aplicației, iar veniturile Dezvoltatorului vor fi asigurate din comisionul perceput asupra plății realizate de către client prin utilizarea Aplicației.
2.2 Contractul este încheiat pe o durată nelimitată, cu posibilitatea de denunțare între Părți cu un termen de preaviz de 7 zile lucrătoare.

Articolul 3 – SOFTWARE-UL APLICAȚIEI FURNIZAT DE DEZVOLTATOR
3.1 Dezvoltatorul va furniza software-ul integral al Aplicației, precum și instrucțiuni de utilizare și integrare a Aplicației și va colabora cu Restaurantul în vederea implementării, precum și cu furnizorul de software integrat al Restaurantului.
3.2 Dezvoltatorul va furniza mentenanța software-ului Aplicației pe întreaga perioadă de desfășurare a Contractului.
3.3 Dezvoltatorul se obligă să remedieze orice viciu de funcționalitatea al Aplicației în termen de 3 zile de la apariția acestuia. În cazul unei defecțiuni complexe ori de forță majoră (ex: atac cibernetic), Dezvoltatorul va informa în scris Restaurantul cu privire la durata necesară de intervenție.
3.4 Ambele părți se obligă să colaboreze cu bună-credință pentru a evita orice disfuncționalități/vicii/întreruperi ale funcționalității interconectării Software-ului Aplicației cu Software-ul Restaurantului.
3.5 Dezvoltatorul își asumă obligația de pune la dispoziția restaurantului toata infrastructura necesară bunei desfășurări a serviciului (coduri QR, training, implementare, suport tehnic).

Articolul 4 – INSTRUIREA PERSONALULUI RESTAURANTULUI
4.1 Ambele Părți vor depune toate diligențele necesare pentru a instrui personalul Restaurantului în vederea utilizării și implementării Aplicației.

Articolul 5 – CONFIDENŢIALITATE
5.1 Informaţii confidenţiale înseamnă şi se referă la orice document şi informaţie cu privire la Apicației și orice informație în legătură cu aceasta, precum şi la orice document şi informaţie legată de funcțiile Aplicației Dezvoltatorului, precum și orice informație legată de Software-ul Restaurantului, inclusiv, dar fără a se limita la (i) informaţii cu privire la modul de funcționare, informațiile introduse în cadrul soft-ului Aplicație și soft-ului Restaurantului, informații cu privire design-ul Aplicației (ii) informații financiare și planuri de afaceri cu privire la Părţi; (iii) informaţii cu privire la achiziţiile, vânzările de active sau alte asocieri de afaceri, planificate sau în curs de desfăşurare, ale Părţilor, (iv) secretele comerciale cu privire la Aplicație și Software-ul Restaurantului şi (v) informaţiile tehnice, descoperirile, invenţiile, îmbunătăţirile, tehnicile, procesele, metodele de afaceri, echipamentele, algoritmii, programele de calculator, documentele, formulele şi bazele de date, orice fel de informații cu privire la Aplicație și Software-ului Restaurantului, elementele componente, elementele de funcționalitate sau numele acesteia sau a oricăror funcții/servicii ale Aplicației și ale Software-ului Restaurantului, în fiecare caz cu privire la produsele sau serviciile Părţilor actuale, viitoare sau previzionate („Informaţiile Confidenţiale”).
5.2 Informaţiile Confidenţiale nu vor include informaţiile care (i) sunt sau devin cunoscute unui public larg, în alt mod decât ca urmare a dezvăluirii de către Părţi, (ii) devin disponibile unei Părţi în mod neconfidenţial, din altă sursă decât cealaltă Parte, cu condiţia ca această sursă de dezvăluire să nu fie obligată – cu privire la informaţiile sau documentul în discuţie – printr-un acord de confidenţialitate, (iii) pot fi demonstrate de către o Parte (în baza unei dovezi scrise) că au fost cunoscute de către acea Parte înainte de dezvăluirea acestora de către cealaltă Parte.
5.3 Funcționalitatea Aplicației în ceea ce privește utlizările sale particulare cu privire la maniera de partajare a plăților reprezintă în mod expres o Informație Confidențială, cu toate obligațiile aferente de protejare a Secretului Comercial al Bili Pay sub acest aspect.
5.4 Părţile sunt de acord să nu utilizeze sau folosească altfel, în niciun mod, direct sau indirect, toate sau orice parte din Informaţiile Confidenţiale, exceptând în scopul prestării Serviciilor şi în special, dar fără limitare la caracterul general al celor de mai sus, să nu utilizeze sau să folosească altfel toate sau orice parte din Informaţiile Confidenţiale în orice alt scop decât cel în legătură cu utilizarea Aplicației de către Restaurant în temeiul prezentului Contract.
5.5 Ambelor Părți le este expres interzis să utilizeze orice Informație Confidențială deținută în mod legitim de cealaltă Parte ulterior încetării prezentului Contract. În acest sens, Restaurantului îi este expres interzis ca, pe parcursul derulării prezentului Contract sau ulterior încetării acestuia, pentru o perioadă de 10 ani, chiar fără utilizarea expresă a unei Informații Confidențiale, să dezvolte orice aplicație de partajare a notei de plată în cadrul restaurantelor sale partenere, de implementare a unui mijloc de plată similar, de realizare a unei aplicații privind rezervările automate sau achitarea digitală a bacșișului, sub sancțiunea obligației de a reparare în mod nelimitat toate prejudiciile suferite de BiliPay în cazul încălcării acestei obligații.
5.6 Cu excepţia cazului în care acest lucru este impus de lege sau de o hotărâre judecătorească, Părţile sunt obligate să păstreze Informaţiile Confidenţiale strict confidenţiale. Această obligaţie de confidenţialitate va supravieţui pe o perioadă nelimitată ulterior încetării sau expirării Duratei Contractului.
5.7 Părțile vor lua toate măsurile organizaționale și tehnice pentru a asigura legalitatea și securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal. În vederea asigurării securității și legalității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor încheia un acord separat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce va face parte integrantă din prezentul Contract – Anexa nr. 2.

Articolul 6 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ
6.1 „Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv dar fără a se limita la drepturi patrimoniale de autor asupra Elementelor de design, drepturi conexe, drepturi de brevet, mărci înregistrate, indicații geografice, desene și modele industriale, modele de utilitate, drepturi sui generis referitoare la baze de date, drepturi referitoare la nume de domenii drepturi referitoare la Informații Confidențiale, precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Dezvoltatorul le deține asupra Aplicației și a oricăror elemente componente ori aflate în conexiune cu Aplicația, pe perioada desfășurării prezentului Contract (”Operele”).
6.2 Licența drepturilor de proprietate intelectuală. În cadrul prezentului Contract, ambele Părți își acordă reciproc o licență gratuită și neexclusivă asupra Operelor celeilalte Părți, ce urmează să producă efecte exclusiv în privința Operelor necesare pentru implementarea și utilizarea Aplicației în cadrul Restaurantului.

Articolul 7 – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul Contract este încheiat pe o durată nelimitată și poate înceta cu un termen de preaviz scris de 7 zile.
7.2 Contractul va înceta:
a) prin acordul Părţilor;
b) Prin denunțare unilaterală cu termenul de preaviz sus-menționat;
c) în ipoteza în care oricare dintre Părți își încalcă obligațiile esențiale ori încalcă repetat obligațiile existente în temeiul prezentului Contract, cealaltă parte va transmite o notificare de punere în întârziere, prin e-mail sau poștă. În ipoteza în care cealaltă nu remediază încălcarea obligațiilor/neexecutarea în termen de 10 zile de la data notificării, cealaltă parte va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract și să solicite repararea tuturor prejudiciilor;
d) În condițiile prevăzute de art. 2.3 din Contract de mai sus, în situația oricărei neexecutări contractuale exemplificate în cuprinsul art. 2.3, fără punerea în întârziere ori orice altă formalitate prealabilă;
e) Declarația de reziliere trebuie semnată și transmisă prin poștă/e-mail celeilalte părți.

Articolul 8 – ALTE CLAUZE
8.1 Pe durata prezentului Contract și pe o perioadă ulterioară de șase (6) luni, nicio Parte nu va solicita sau nu se va oferi în mod direct sau indirect să angajeze oricare angajat, fost angajat, subcontractant sau fost subcontractant al celeilalte Părți, fără acordul scris al celeilalte Părți, altfel decât prin activități generale de recrutare care nu vizează respectivele persoane. Termenii „fost angajat” și „fost subcontractant” vor include doar angajații sau subcontractanții oricărei Părți care au fost angajați sau subcontractori ai oricăreia dintre Părţi în ultimele șase (6) luni, înainte de posibila încălcare. Dacă oricare Parte încalcă această clauză 8.1, aceasta va plăti celeilate o sumă reprezentând salariul/onorariul pe șase (6) luni (excluzând oricare beneficii care nu sunt plătite cu titlu de salariu) ale persoanei solicitate.
8.2 Contractul constituie întregul acord al Părţilor şi orice discuţii, garanţii, declaraţii, înţelegeri sau acorduri prealabile sunt incluse in Contract şi sunt astfel înlocuite de Contract, cu excepția acordului cu privire la prelucrările de date cu caracter personal, ce face parte integrantă din prezentul Contract.
8.3 Contractul nu poate fi modificat decât în scris şi semnat de ambele Părţi.
8.4 Contractul, conţinutul său şi orice litigiu născut din acesta vor fi interpretate în conformitate cu legea română.
8.5 În cazul unui diferend născut din sau în legătură cu Contractul, Părţile vor încerca cu bună-credinţă să ajungă la o soluţionare pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la o asemenea soluţionare, acesta va fi soluţionat exclusiv de instanţele judecătoreşti competente din București.
8.6 Obligația de confidențialitate definită anterior și caracterul confidențial a informațiilor se mențin inclusiv în fața instanțelor judecătorești, părțile având în acest obligația să se refere în documentele procesuale redactate și să depună înscrisuri exclusiv cu privire la situația de fapt ce a generat respectivul litigiu, fără a aduce atingere obligației de confidențialitate.
8.7 Părțile se angajează să repsecte toate obligațiile și să garanteze securitatea și protecția prelucrărilor de date cu caracter personal. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenții Termeni și Condiții.
8.8 Toate comunicările dintre părți vor fi realizate prin e-mail/alte modalități de comunicare ce asigură dovada comunicării la următoarele coordonate:

Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Restaurantul și reprezentanții acestuia declară în mod expres cu privire la faptul că au înțeles integral conținutul clauzelor de mai sus și își manifestă acordul de voință cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor prezenți, în vederea integrării Bili în cadrul Restaurantului.

ANEXA NR.  1 – NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea derulării si executarii în condiții optime a utilizării Serviciilor Aplicației, Bili Pay SRL prelucrează, de regulă, următoarele date cu caracter personal ale reprezentanților/angajaților Societății/Restaurantului:

  • Nume și prenume
  • Adresă e-mail
  • Număr de telefon
  • Adresa de domiciliu

Scopul Prelucrării: prelucrarea datelor in scopul executarii Contractului și utilizării Serviciilor Aplicației în condiții optime.  

Temeiul prelucrării:

  • art.6 alin. (1) lit. b) din GDPR – executarea contractului prin prestarea serviciilor și utilizarea Aplicației de către Restaurant.

Cui dezvăluim datele? Exclusiv unor terți prestatori de servicii (ex: serviciile de arhivare și stocare a datelor), strict în măsura în care accesul ori deținerea datelor sunt necesare pentru prestarea serviciilor respective.

Perioada de stocare: Perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu asigurarea dreptului de ștergere ori corectare a datelor.

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?
Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

Dreptul de accesputeți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
Dreptul de a corecta dateleputeți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
Dreptul la ștergereputeți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm, în acord cu prezenta Politică de confidențialitate; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;
Retragerea consimțământului și dreptul de opozițieputeți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing;
Restricționareîn anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
Dreptul la portabilitatea datelorîn măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghereaveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România   B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro

De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mecanisme de contact și anume adresa de e-mail office@bilipay.co

gata să accelerăm afacerea?

completează formularul și un reprezentant bili te va contacta